The Effect of Corrective Feedback in Teaching Turkish as a Foreign Language

Özet

Geri bildirim genel olarak kaynak tarafından gönderilen mesajın karşı tarafta nasıl bir etki oluşturduğunun bilgisi olarak yorumlanabilir. Bu bağlamda öğretmen ve öğrenci etkileşimi düşünüldüğünde yabancı dil öğretimi faaliyetlerinin en önemli unsurlarından birisinin geri bildirim olduğu söylenebilir. Yabancı dil sınıflarında kaynak kültür ve hedef kültür unsurları karşı karşıya gelmektedir. Bu durumda hedef dili öğrenenler çeşitli hatalar yapmaktadır. Bu hatalar yapıldığında öğrencilere yaptığı hatayı fark ettirmek ve düzeltici geri bildirim sağlamanın kalıcı dil öğrenimi adına çok önemli olduğu düşünülmektedir. Bu bağlamda çalışmanın amacı, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde düzeltici geri bildirimin etkisinin incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda araştırmada, betimsel tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, basit seçkisiz atama yoluyla seçilen 2022-2023 eğitim öğretim yılında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi TÖMER’de B1 ve üstü düzeyde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırma verilerini toplamak adına Kartchava tarafından (2016) geliştirilen 40 maddelik 5’li Likert tipi ölçek, Türkçeye çevrilerek kullanılmıştır. Yapılan araştırma bağlamında Türkçeye çevrilen ölçeğin, katılımcılar tarafından samimi bir şekilde yanıtlandıkları varsayılmaktadır. Araştırmada elde edilen veriler SPSS istatistik paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Ayrıca verilerin analizinde; frekans, yüzde, aritmetik ortalama, t testi, tek yönlü varyans analizinden yararlanılmıştır. Yapılan analizler bağlamında elde edilen sonuçlardan hareketle düzeltici geri bildirimin yabancı dil olarak Türkçe öğrenimi sürecini olumlu etkilediği ve öğrencilerin derse olan ilgisini artırdığı saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, Düzeltici geri bildirim, Öğrenci görüşleri
Kaynakça