Students’ Opinions on Mobile Technology Applications in Teaching Turkish as a Foreign Language

Özet

Teknolojideki gelişmelerin neredeyse her disiplin üzerindeki kolaylaştırıcı etkisi yabancı dil öğrenimi üzerinde de açıkça görülmektedir. Günümüzde taşınabilir cihazlar üzerinden kullanılabilen çeşitli mobil uygulamalar aracılığıyla pek çok kişi yabancı dil öğrenmektedir. İngilizce gibi daha küreselleşmiş dillerin öğretilmesi amacıyla birçok farklı mobil uygulama ve bu uygulamalara ilişkin yapılmış akademik çalışmaların mevcut olmasına karşın, Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesine ilişkin tasarlanmış mobil uygulamalar ve bu uygulamaların kullanımına ilişkin akademik alanda yapılmış çalışmaların daha sınırlı sayıda olduğu görülmektedir. Bu çalışma, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen bireylerin mobil uygulamalara ilişkin görüşlerini belirlemeyi hedeflemektedir. Çalışma nitel bir araştırma olup fenomenoloji deseninde yürütülmüştür ve çalışmanın verileri Fırat Üniversitesinde eğitimine devam eden uluslararası öğrencilerden elde edilmiştir. Toplamda dokuz sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla elde edilen veriler içerik analiziyle incelenmiştir. Bu sayede, Türkçe öğrenen bu bireylerin hangi mobil uygulamaları kullandıkları, niçin bu uygulamayı tercih ettikleri, bu uygulamaların avantaj ve dezavantajlarının neler olduğu, en çok hangi dil becerisini geliştirmek için kullandıkları, sınıf içinde bu uygulamaların kullanımına ilişkin görüşleri, iyi bir mobil uygulamanın hangi özelliklere sahip olması gerektiğine dair düşünceleri ve mobil uygulamaların başarı ve güdülenmelerine bir katkısının olduğunu düşünüp düşünmedikleri belirlenmeye çalışılmıştır. Sonuç olarak katılımcıların Türkçe mobil öğrenme uygulamalarına ilişkin yeterli bilgi sahibi olmadıkları ve dolayısıyla bu uygulamaları yaygın ve etkin kullanmadıkları ortaya çıkmıştır. Ayrıca, araştırmaya katılan bu bireyler Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesine ilişkin tasarlanmış mobil uygulamalara yönelik yeterli bilgi sahibi olmamalarına karşın bu uygulamaları kullanmak istediklerini, bu sayede Türkçeyi daha kolay ve daha hızlı öğrenebileceklerini ifade etmişlerdir.

Anahtar Kelimeler
Türkçe öğrenen yabancılar, Mobil öğrenme, Mobil uygulamalar
Kaynakça