Examining the Scales for Speaking Skills in Teaching Turkish as a Native Language and a Foreign Language

Özet

Bu çalışmada, konuşma eğitimi alanında ölçek geliştirme ve uyarlama konularında yayımlanmış makalelerde, ölçek geliştirme ve uyarlama sürecinde kullanılan aşamaların incelenmesi amaçlanmıştır. Betimsel analiz yapılarak elde edilen verilere göre, ölçek geliştirme konulu makalelerde madde havuzu oluşturulması aşamasında alan yazından, alan ve ölçme uzmanlarından yararlanılmıştır. Ayrıca makalelerin büyük çoğunluğunda, iç tutarlılık güvenirlik belirlemek için Cronbach Alpha yönteminin; madde analizleri için ise, açımlayıcı faktör analizi ile doğrulayıcı faktör analizlerinin yapıldığı belirlenmiştir. Ancak çoğunda, ön uygulamanın yapılmadığı ve uygulama yönergesinin paylaşılmadığı kaydedilmiştir. Ölçek uyarlama çalışmalarında ise sıklıkla çeviri için her iki dile hâkim iki veya daha fazla çevirmenden yararlanılmış ve geri çeviri yapılmıştır. Buna karşın ilgili makalelerin hiçbirinde ölçeğin uygulama yönergesi uyarlanmamış; iki form arasında anlamsal, deneyimsel, kavramsal ve deyimsel açıdan eşitliğin sağlanıp sağlanmadığı kontrol edilmemiştir. Sonuç olarak ölçek geliştirme ve uyarlama çalışmalarında aynı yöntem ve aşamaların takip edilmediği dolayısıyla da aralarında birliktelik sağlanamadığı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Konuşma eğitimi, Ölçek geliştirme, Ölçek uyarlama, Betimsel analiz, Makaleler
Kaynakça