Examining the Productive Language Self-Efficacy of Students Learning Turkish as a Foreign Language

Özet

İnsanlar, öz yeterlik inançlarını ihtiyaç duydukları her alanda kullanabilir. Mesleki alan, kültürel alan, eğitim alanı, spor etkinlikleri bunlardan birkaçıdır. Öz yeterliğin kullanıldığı alanlardan biri de dil öğrenimidir. Dil becerileriyle öz yeterlik arasında birbirini destekleyen bir ilişki vardır. Benzer şekilde konuşma öz yeterliği ile yazma öz yeterliği de birbirini etkileyebilir. Üretimsel dil öz yeterliği, dilin anlatma yönü olan konuşma ve yazma becerisiyle ilgili öz yeterliktir. Bu çalışmada yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin konuşma öz yeterlikleri ile yazma öz yeterliklerinin ne düzeyde olduğu araştırılmıştır. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırma grubunu Sakarya Üniversitesi TÖMER’de B2 düzeyinde eğitim alan 41 öğrenici oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda öğrenicilerin konuşma öz yeterlikleri ve yazma öz yeterliklerinin ortalamanın üzerinde olduğu ancak yüksek olmadığı tespit edilmiştir. Konuşma öz yeterliği ve yazma öz yeterliği ile cinsiyet arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Konuşma öz yeterliği ortalaması en yüksek olan öğrencinin geldiği ülke Çad, konuşma öz yeterliği ortalaması en yüksek olan öğrencinin ana dili Fransızca, yazma öz yeterliği ortalaması en yüksek olan öğrenicilerin geldiği ülke Filistin, yazma öz yeterliği ortalaması en yüksek olan öğrenicilerin ana dili Urducadır. Korelasyon analizi neticesinde konuşma öz yeterliği ile yazma öz yeterliği arasında orta kuvvette (r= .573), anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<.05).

Anahtar Kelimeler
Yabancı dil olarak Türkçe Öz yeterlik Öz yeterlik inancı Üretimsel dil becerileri
Kaynakça