An Analysis of Articles on the Problems Encountered in Teaching Turkish as a Foreign Language (2013-2023)

Özet

Bu araştırmanın amacı, Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde karşılaşılan güncel sorunları ele alan makalelerin eğilimlerinin belirlenmesidir. Araştırma kapsamında 2013-2023 yılları arasında 29 farklı dergide yayımlanan 34 makale çeşitli değişkenler açısından incelenmiştir. Veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesinde karşılaşılan sorunları ele alan makalelerin çoğunun tek yazarlı olduğu, nitel yaklaşımın daha çok ele alındığı belirlenmiştir. Araştırmada tarama ve durum deseninin, veri toplama aracı olarak görüşme formunun ve veri çözümleme tekniği olarak içerik analizinin daha çok kullanıldığı görülmüştür. Araştırma sonuçlarına bakıldığında Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde karşılaşılan sorunların; dil özelliklerinden, materyalden, öğrenciden, öğretmenden, ortamdan, ölçme ve değerlendirmeden ve diğer sebeplerden kaynaklanan sorunlar başlıklarında toplandığı görülmüştür. Araştırmanın Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde karşılaşılan güncel sorunları ortaya koyduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Türkçe öğretimi, Yabancılara Türkçe öğretimi, Sorunlar
Kaynakça