Examining the Scales for Listening Skills in Teaching Turkish as a Native Language and a Foreign Language

Özet

Bu araştırmada Türkçe eğitimi alanında dinleme becerisi özelinde yapılmış olan ölçek geliştirme ve uyarlama sürecinde kullanılan aşamaların belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmaların incelenmesinde doküman ve içerik analizi kullanılmıştır. Çalışmanın sınırlılığını, Türkiye Ölçme Araçları Dizininde (TOAD) yer alan Türkçe Eğitimi alanında dinleme becerisine yönelik olarak çevrim içi tam metinlerine erişilebilen ölçek geliştirme ve uyarlama konulu çalışmalar oluşturmuştur. Türkiye Ölçme Araçları Dizininde (TOAD) yapılan taramalar neticesinde 25 ölçek geliştirme ve uyarlama çalışması incelenmiştir. Bu çalışmalardan 21 tanesi ölçek geliştirme, 4 tanesi ise ölçek uyarlama çalışmasından oluşmaktadır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgularda görülmektedir ki ölçek geliştirme çalışmalarının genelinde alan yazın taraması yapılmış, alan uzmanlarından faydalanılmış ve madde analizleri yapılmıştır. Bununla birlikte iç tutarlılık güvenirlik belirleme yöntemlerinden Cronbach Alpha güvenirlik belirleme yöntemi çalışmaların genelinde kullanılmış ve çok azında ölçek uygulama yönergesi hazırlanmıştır. Ölçek uyarlamada ise çalışmaların genelinde uyarlama için gerekli izinler alınmış ve dil eş değerliği için her iki kültüre hâkim çevirmenler seçilmiş ve geçerlik çalışmalarına açımlayıcı faktör analizi ile başlanmıştır. Araştırma ile dinleme becerisine yönelik ölçek geliştirme ve uyarlama çalışmalarındaki izlenen aşamalar, benzerlikler ve farklılıklar ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Türkçe eğitimi Dinleme becerisi Ölçek geliştirme Ölçek uyarlama
Kaynakça