Türkiye’de İki Dillilik Konulu Tezler Üzerine Bibliyometrik Bir İnceleme (1988-2022)
(A Bibliometric Study on Dissertations on Bilingualism in Türkiye (1988-2022) )

Yazar : Hatice ORUÇ    
Türü :
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 2/3
Sayfa : 180-194
    


Abstract
Bu çalışma 1988-2022 yılları arasında Türkiye’de iki dillilik üzerine yapılan doktora ve yüksek lisans tezlerini belirlemek, bu tezlerin yıllara, akademik düzeylerine, üniversitelerine, anabilim dallarına, danışmanların akademik unvanlarına, yazıldığı dillere, yöntemlerine, veri toplama araçlarına ve veri analiz yöntemlerine son olarak da örneklem grubuna göre dağılımlarını tespit etmek için hazırlanmıştır. Bu doğrultuda veriler Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi veri tabanında arşivlenen lisansüstü tezlere “Gelişmiş Tarama” seçeneğiyle herhangi bir filtre uygulanmadan elde edilmiştir. “İki dilli” ve “İki dillilik” anahtar kelimeleriyle tezler taranmıştır. Erişime açık olan tezler çevrimiçi olarak indirilmiştir. Erişime açık olmayan ve yayınlanma izni bulunmayan tezlere Üniversite Kütüphanesi aracılığıyla TÜBESS üzerinden ulaşılmıştır. Böylece ulaşılan 115 tez çalışmaya dâhil edilmiştir. Çalışmada elde edilen veriler bibliyometri tekniği ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, iki dillilikle ilgili yapılan bilimsel çalışmaların yıllara göre dağılımında 1988’de başlayan çalışmaların 2014 sonrasında yoğunlaştığı gözlenmiştir. En fazla çalışmanın 2021 yılında gerçekleştirildiği belirlenmiştir. En fazla çalışma yüksek lisans düzeyinde gerçekleştirilmiştir. Tezlerin üniversitelere göre dağılımında en fazla çalışma ise Gazi Üniversitesinde yaptırılmıştır. İki dillilik konusunda yapılan tezlerin anabilim dallarına göre olan dağılımında, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı en çok çalışmanın yapıldığı anabilim dalı olmuştur. Tez danışmanlarının akademik unvanlarına göre dağılımında en fazla çalışma doçent doktorlar tarafından yaptırılmıştır. Yapılan tezlerin dillere göre olan dağılımında Türkçe en fazla kullanılan dildir. İkinci sırada İngilizce yer almaktadır. Tezlerde bilimsel araştırma yöntemi olarak nitel ve nicel araştırmaların neredeyse eşit düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Veri toplama aracı olarak en çok anketler tercih edilirken, veri analiz tekniği olarak en çok betimsel analize başvurulmuştur. Örneklem grubu olarak en fazla yetişkinlerin tercih edildiği görülmüştür.

Keywords
İki dillilik, Türkçe eğitimi, Bibliyometrik analiz, Lisansüstü tezler

Özet
This study identifies Ph.D. and M.A. dissertations on bilingualism in Türkiye between 1988 and 2022 and analyzes these theses according to years, academic levels, universities, departments, advisors’ academic titles, languages in which they are written, methods, data collection tools, data analysis methods and determines their distribution according to the sample group. Accordingly, the data is available without applying any filters to the postgraduate dissertations archived in the Higher Education Council National Thesis Center database with the “Advanced Search” option using the keywords “Bilingual” and “Bilingualism”. Dissertations available for access are downloaded online. The dissertations that are not accessible and do not have publishing permit are accessed via TÜBESS through the University Library. So, 115 dissertations are included in the study. The data of the study are analyzed with the bibliometric analysis. According to the results of the study, scientific research on bilingualism started in 1988 and this increased after 2014. The largest number of studies are done in 2021. Most of these dissertations are MA theses. The largest number of dissertations are presented at Gazi University. In the distribution of dissertations on bilingualism according to departments, the Department of Turkish and Social Sciences Education is the department where most studies are carried out. In the distribution of dissertations according to advisors’ academic titles, the majority of them are supervised by associate professors. In the distribution of dissertations by language, Turkish ranks first and English ranks second. Qualitative and quantitative research are almost equal to scientific research methods in dissertations. While surveys are most preferred as a data collection tool, descriptive analysis is most used as a data analysis technique. The sample group is mostly adults.

Anahtar Kelimeler
Bilingualism, Turkish education, Bibliometric analysis, Postgraduate dissertations