Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Web 2.0 Araçlarının Kullanımı: Padlet Örneği
(In Teaching Turkish as a Foreign Language Using Web 2.0 Tools: Example of Padlet )

Yazar : Eyüp Aydoğdu    
Türü :
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 2/3
Sayfa : 195-208
    


Abstract
Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin yazma becerisinde karşılaştıkları en sık sorunlar özyeterlilik düşüklüğü, kaygı ve dil bilgisi hatalarıdır. Orta seviyede (B1-B2) öğrenicilerin fiilimsi konusunda da yazma pratiğine dönüştürmelerinde sorun yaşadıkları konunun uzmanları tarafından çalışma konusu edilmiştir. Bu noktadan hareketle Web 2.0 araçlarından olan Padlet kullanılarak tarafımızca sanal sınıf gazetesi tasarlanıp uygulanan etkileşimli bir yazma etkinliği düzenlenmiştir. Etkinliğin amacı, B2 dilbilgisi dersinde öğretilen fiilimsiler konusu ile ilgili öğrenicilerin dil ve iletişim becerilerini geliştirmek, beyin fırtınası ve yaratıcı düşünme yetenekleriyle iş birliğine dayalı bir ürün oluşturmasını sağlamak, öğrendiklerini gerçek hayat deneyimleriyle pekiştirmek, yanlış yapma kaygılarını ortadan kaldırarak duygularını ve düşüncelerini özgürce ifade etmelerini sağlamaktır. Etkinliğin sonunda Padlet ve etkinlik hakkında öğrenici görüşleri tespit edilmiş, işbirlikçi yazma etkinliği ve araştırma sonuçları verilmiştir.

Keywords
Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi, Padlet, Web 2.0 araçları

Özet
The most common problems encountered by learners of Turkish as a foreign language in writing skills are low self-efficacy, anxiety and grammatical errors. It has been studied by the experts of the subject that intermediate level (B1-B2) learners also have problems in converting verbs into writing practice. From this point of view, an interactive writing activity was organized by using Padlet, one of the web 2.0 tools, which was designed and implemented in a virtual classroom newspaper. The aim of the activity was to improve the language and communication skills of the learners on the subject of verbs taught in the B2 grammar course, to enable them to create a collaborative product with brainstorming and creative thinking skills, to reinforce what they have learned with real life experiences, and to allow them to express their feelings and thoughts freely by eliminating their worries of making mistakes. At the end of the activity, learner opinions about Padlet and the activity were determined, collaborative writing activity and research results were given.

Anahtar Kelimeler
Teaching Turkish as a foreign language, Padlet, Web 2.0 tools