Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Düzeltici Geri Bildirimin Etkisi
(The Effect of Corrective Feedback in Teaching Turkish as a Foreign Language )

Yazar : Muhammed Hasan Çakır    
Türü :
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 2/3
Sayfa : 209-221
    


Abstract
Geri bildirim genel olarak kaynak tarafından gönderilen mesajın karşı tarafta nasıl bir etki oluşturduğunun bilgisi olarak yorumlanabilir. Bu bağlamda öğretmen ve öğrenci etkileşimi düşünüldüğünde yabancı dil öğretimi faaliyetlerinin en önemli unsurlarından birisinin geri bildirim olduğu söylenebilir. Yabancı dil sınıflarında kaynak kültür ve hedef kültür unsurları karşı karşıya gelmektedir. Bu durumda hedef dili öğrenenler çeşitli hatalar yapmaktadır. Bu hatalar yapıldığında öğrencilere yaptığı hatayı fark ettirmek ve düzeltici geri bildirim sağlamanın kalıcı dil öğrenimi adına çok önemli olduğu düşünülmektedir. Bu bağlamda çalışmanın amacı, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde düzeltici geri bildirimin etkisinin incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda araştırmada, betimsel tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, basit seçkisiz atama yoluyla seçilen 2022-2023 eğitim öğretim yılında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi TÖMER’de B1 ve üstü düzeyde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırma verilerini toplamak adına Kartchava tarafından (2016) geliştirilen 40 maddelik 5’li Likert tipi ölçek, Türkçeye çevrilerek kullanılmıştır. Yapılan araştırma bağlamında Türkçeye çevrilen ölçeğin, katılımcılar tarafından samimi bir şekilde yanıtlandıkları varsayılmaktadır. Araştırmada elde edilen veriler SPSS istatistik paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Ayrıca verilerin analizinde; frekans, yüzde, aritmetik ortalama, t testi, tek yönlü varyans analizinden yararlanılmıştır. Yapılan analizler bağlamında elde edilen sonuçlardan hareketle düzeltici geri bildirimin yabancı dil olarak Türkçe öğrenimi sürecini olumlu etkilediği ve öğrencilerin derse olan ilgisini artırdığı saptanmıştır.

Keywords
Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, Düzeltici geri bildirim, Öğrenci görüşleri

Özet
Feedback can generally be interpreted as the knowledge of how the message sent by the source has an effect on the other party. In this context, considering the teacher and student interaction, it can be said that one of the most important elements of foreign language teaching activities is feedback. In foreign language classes, source culture and target culture elements come face to face. In this case, learners of the target language make various mistakes. When these mistakes are made, it is thought that it is very important for students to realize their mistakes and to provide corrective feedback for permanent language learning. In this context, the aim of the study is to examine the effect of corrective feedback in teaching Turkish as a foreign language. For this purpose, descriptive survey method was used in the research. The sample of the research consists of foreign students studying at Bilecik Şeyh Edebali University TÖMER at B1 and higher level in the 2022-2023 academic year, selected by simple random assignment. In order to collect research data, a 40-item 5-point Likert-type scale developed by Kartchava (2016) was translated into Turkish and used. It is assumed that the scale translated into Turkish in the context of the researc is answered sincerely by the participants. The data obtained in the study were analyzed using SPSS statisticks package program. In addition frequency, percentage, arithmetic mean, t- test, one-way variance analysis were used to analyze the data. Based on the findings and comments obtained in the context of the analyzes, it was determined that corrective feedback positively affected the process of learning Turkish as a foreign language and increased the students’ interest in the lesson.

Anahtar Kelimeler
Teaching Turkish as a foreign language, Corrective feedback, Student opinions