Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Mobil Teknoloji Uygulamalarına İlişkin Öğrenci Görüşleri
(Students’ Opinions on Mobile Technology Applications in Teaching Turkish as a Foreign Language )

Yazar : Yasin Aktaş   - Sadık Beklen - Şahin Özaydın  
Türü :
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 2/4
Sayfa : 237-248
    


Abstract
Teknolojideki gelişmelerin neredeyse her disiplin üzerindeki kolaylaştırıcı etkisi yabancı dil öğrenimi üzerinde de açıkça görülmektedir. Günümüzde taşınabilir cihazlar üzerinden kullanılabilen çeşitli mobil uygulamalar aracılığıyla pek çok kişi yabancı dil öğrenmektedir. İngilizce gibi daha küreselleşmiş dillerin öğretilmesi amacıyla birçok farklı mobil uygulama ve bu uygulamalara ilişkin yapılmış akademik çalışmaların mevcut olmasına karşın, Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesine ilişkin tasarlanmış mobil uygulamalar ve bu uygulamaların kullanımına ilişkin akademik alanda yapılmış çalışmaların daha sınırlı sayıda olduğu görülmektedir. Bu çalışma, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen bireylerin mobil uygulamalara ilişkin görüşlerini belirlemeyi hedeflemektedir. Çalışma nitel bir araştırma olup fenomenoloji deseninde yürütülmüştür ve çalışmanın verileri Fırat Üniversitesinde eğitimine devam eden uluslararası öğrencilerden elde edilmiştir. Toplamda dokuz sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla elde edilen veriler içerik analiziyle incelenmiştir. Bu sayede, Türkçe öğrenen bu bireylerin hangi mobil uygulamaları kullandıkları, niçin bu uygulamayı tercih ettikleri, bu uygulamaların avantaj ve dezavantajlarının neler olduğu, en çok hangi dil becerisini geliştirmek için kullandıkları, sınıf içinde bu uygulamaların kullanımına ilişkin görüşleri, iyi bir mobil uygulamanın hangi özelliklere sahip olması gerektiğine dair düşünceleri ve mobil uygulamaların başarı ve güdülenmelerine bir katkısının olduğunu düşünüp düşünmedikleri belirlenmeye çalışılmıştır. Sonuç olarak katılımcıların Türkçe mobil öğrenme uygulamalarına ilişkin yeterli bilgi sahibi olmadıkları ve dolayısıyla bu uygulamaları yaygın ve etkin kullanmadıkları ortaya çıkmıştır. Ayrıca, araştırmaya katılan bu bireyler Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesine ilişkin tasarlanmış mobil uygulamalara yönelik yeterli bilgi sahibi olmamalarına karşın bu uygulamaları kullanmak istediklerini, bu sayede Türkçeyi daha kolay ve daha hızlı öğrenebileceklerini ifade etmişlerdir.

Keywords
Türkçe öğrenen yabancılar, Mobil öğrenme, Mobil uygulamalar

Özet
The facilitating effect of developments in technology on almost every discipline is also evident in foreign language learning. Nowadays, many people learn foreign languages through various mobile applications that can be used on mobile devices. Although there are many different mobile applications and academic studies on these applications to teach more globalized languages such as English, it is possible to say that there are a limited number of academic studies on mobile applications designed to teach Turkish as a foreign language and the use of these applications. This study aims to determine the opinions of students learning Turkish as a foreign language regarding mobile applications. The study is a phenomenological research, which is qualitative, and the data of the study are from international students studying at Firat University. The data obtained through a semi-structured interview form consisting of ten questions in total is examined using content analysis. In this way, the study examines the mobile applications the students use, why they prefer these applications, what the advantages and disadvantages these applications have, which language skills they use most to improve, their opinions on the use of these applications in the classroom, the features they think these applications should have and their contributions to their success and motivation. As a result, it is possible to say that the participants do not have sufficient knowledge about mobile learning applications and therefore do not use them widely and effectively. In addition, they state that although they do not have sufficient knowledge about mobile applications designed for teaching Turkish as a foreign language, they want to use these applications and thus they can learn Turkish more easily and faster.

Anahtar Kelimeler
Students learning, Turkish Mobile learning, Mobile applications