Ana Dil ve Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Konuşma Becerisine İlişkin Ölçek Çalışmalarının İncelenmesi
(Examining the Scales for Speaking Skills in Teaching Turkish as a Native Language and a Foreign Language )

Yazar : Cansu Karabulut    
Türü :
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 2/4
Sayfa : 249-260
    


Abstract
Bu çalışmada, konuşma eğitimi alanında ölçek geliştirme ve uyarlama konularında yayımlanmış makalelerde, ölçek geliştirme ve uyarlama sürecinde kullanılan aşamaların incelenmesi amaçlanmıştır. Betimsel analiz yapılarak elde edilen verilere göre, ölçek geliştirme konulu makalelerde madde havuzu oluşturulması aşamasında alan yazından, alan ve ölçme uzmanlarından yararlanılmıştır. Ayrıca makalelerin büyük çoğunluğunda, iç tutarlılık güvenirlik belirlemek için Cronbach Alpha yönteminin; madde analizleri için ise, açımlayıcı faktör analizi ile doğrulayıcı faktör analizlerinin yapıldığı belirlenmiştir. Ancak çoğunda, ön uygulamanın yapılmadığı ve uygulama yönergesinin paylaşılmadığı kaydedilmiştir. Ölçek uyarlama çalışmalarında ise sıklıkla çeviri için her iki dile hâkim iki veya daha fazla çevirmenden yararlanılmış ve geri çeviri yapılmıştır. Buna karşın ilgili makalelerin hiçbirinde ölçeğin uygulama yönergesi uyarlanmamış; iki form arasında anlamsal, deneyimsel, kavramsal ve deyimsel açıdan eşitliğin sağlanıp sağlanmadığı kontrol edilmemiştir. Sonuç olarak ölçek geliştirme ve uyarlama çalışmalarında aynı yöntem ve aşamaların takip edilmediği dolayısıyla da aralarında birliktelik sağlanamadığı belirlenmiştir.

Keywords
Konuşma eğitimi, Ölçek geliştirme, Ölçek uyarlama, Betimsel analiz, Makaleler

Özet
This study examines the published articles on scale development and adaptation for speaking skills and the stages used during this process. According to the data obtained by content analysis, literature, field, and measurement-evaluation experts are consulted during the creation of the item pool in the articles on scale development. In addition, in most articles, the Cronbach Alpha method is used to determine internal consistency and reliability, and exploratory factor analysis and confirmatory factor analysis are used for item analysis. However, it is obvious that in most of them, pre-application is not done and application instructions are not shared. In scale adaptation studies, two or more translators who are proficient in both languages are frequently used for translation, and back translation is performed. However, the application instructions of the scale are not adapted in any of the relevant articles, and it is not checked whether semantic, experiential, conceptual, and idiomatic equality is achieved between the two forms. As a result, it is possible to say that the same methods and stages are not followed in the scale development and adaptation studies, and thus unity between them is not achieved.

Anahtar Kelimeler
Teaching speaking, Scale development, Scale adaptation, Content analysis, Articles