Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlerin Üretimsel Dil Öz Yeterliklerinin İncelenmesi
(Examining the Productive Language Self-Efficacy of Students Learning Turkish as a Foreign Language )

Yazar : Serkan Demirel    
Türü :
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 2/4
Sayfa : 261-276
    


Abstract
İnsanlar, öz yeterlik inançlarını ihtiyaç duydukları her alanda kullanabilir. Mesleki alan, kültürel alan, eğitim alanı, spor etkinlikleri bunlardan birkaçıdır. Öz yeterliğin kullanıldığı alanlardan biri de dil öğrenimidir. Dil becerileriyle öz yeterlik arasında birbirini destekleyen bir ilişki vardır. Benzer şekilde konuşma öz yeterliği ile yazma öz yeterliği de birbirini etkileyebilir. Üretimsel dil öz yeterliği, dilin anlatma yönü olan konuşma ve yazma becerisiyle ilgili öz yeterliktir. Bu çalışmada yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin konuşma öz yeterlikleri ile yazma öz yeterliklerinin ne düzeyde olduğu araştırılmıştır. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırma grubunu Sakarya Üniversitesi TÖMER’de B2 düzeyinde eğitim alan 41 öğrenici oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda öğrenicilerin konuşma öz yeterlikleri ve yazma öz yeterliklerinin ortalamanın üzerinde olduğu ancak yüksek olmadığı tespit edilmiştir. Konuşma öz yeterliği ve yazma öz yeterliği ile cinsiyet arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Konuşma öz yeterliği ortalaması en yüksek olan öğrencinin geldiği ülke Çad, konuşma öz yeterliği ortalaması en yüksek olan öğrencinin ana dili Fransızca, yazma öz yeterliği ortalaması en yüksek olan öğrenicilerin geldiği ülke Filistin, yazma öz yeterliği ortalaması en yüksek olan öğrenicilerin ana dili Urducadır. Korelasyon analizi neticesinde konuşma öz yeterliği ile yazma öz yeterliği arasında orta kuvvette (r= .573), anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<.05).

Keywords
Yabancı dil olarak Türkçe Öz yeterlik Öz yeterlik inancı Üretimsel dil becerileri

Özet
People can use their self-efficacy beliefs in any area they need. Professional, cultural, educational areas, and sports activities are a few of them. One of the areas where self-efficacy is used is language learning. There is a mutually supportive relationship between language skills and self-efficacy. Similarly, speaking self-efficacy and writing self-efficacy may affect each other. Productive language self-efficacy is a kind of self-efficacy related to speaking and writing skills, which are the expressive aspects of language. This study investigates the level of speaking self-efficacy and writing self-efficacy of students learning Turkish as a foreign language. The research is a survey study, one of the quantitative research methods. The research group consists of 41 students at the B2 Turkish level at Sakarya University TÖMER. The research results show that the learners' speaking self-efficacy and writing self-efficacy are above average but not high. Also, there is no significant relationship between speaking and writing self-efficacy and gender. The country from which the student with the highest speaking self-efficacy average comes is Chad, the native language of the student with the highest speaking self-efficacy average is French, the country from whom the learners with the highest writing self-efficacy average come is Palestine, and the native language of the learners with the highest writing self-efficacy average is Urdu. As a result of the correlation analysis, there is a medium strength (r= .573), significant relationship between speaking self-efficacy and writing self-efficacy (p<.05).

Anahtar Kelimeler
Turkish as a foreign language Self-efficacy Self-efficacy belief Productive language skills