Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Karşılaşılan Sorunları Ele Alan Makalelerin İncelenmesi (2013-2023)
(An Analysis of Articles on the Problems Encountered in Teaching Turkish as a Foreign Language (2013-2023) )

Yazar : Gamze Yılmaz    
Türü :
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 2/4
Sayfa : 277-290
    


Abstract
Bu araştırmanın amacı, Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde karşılaşılan güncel sorunları ele alan makalelerin eğilimlerinin belirlenmesidir. Araştırma kapsamında 2013-2023 yılları arasında 29 farklı dergide yayımlanan 34 makale çeşitli değişkenler açısından incelenmiştir. Veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesinde karşılaşılan sorunları ele alan makalelerin çoğunun tek yazarlı olduğu, nitel yaklaşımın daha çok ele alındığı belirlenmiştir. Araştırmada tarama ve durum deseninin, veri toplama aracı olarak görüşme formunun ve veri çözümleme tekniği olarak içerik analizinin daha çok kullanıldığı görülmüştür. Araştırma sonuçlarına bakıldığında Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde karşılaşılan sorunların; dil özelliklerinden, materyalden, öğrenciden, öğretmenden, ortamdan, ölçme ve değerlendirmeden ve diğer sebeplerden kaynaklanan sorunlar başlıklarında toplandığı görülmüştür. Araştırmanın Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde karşılaşılan güncel sorunları ortaya koyduğu düşünülmektedir.

Keywords
Türkçe öğretimi, Yabancılara Türkçe öğretimi, Sorunlar

Özet
The aim of this study is to determine the trends of articles dealing with current problems encountered in teaching Turkish as a foreign language. Within the scope of the research, 34 articles published in 29 different journals between 2013-2023 were analyzed in terms of various variables. The data were analyzed by content analysis. It was observed that most of the articles dealing with the problems encountered in teaching Turkish as a foreign language were single-authored, qualitative approach was used more, survey and case design were used more, interview form was used more as data collection tool and content analysis was used more as data analysis technique. When the results of the research are examined, it is seen that the problems encountered in teaching Turkish as a foreign language are mainly gathered under the titles of problems arising from language features, materials, students, teachers, environment, measurement and evaluation and other reasons. It is thought that the research reveals the current problems encountered in teaching Turkish as a foreign language.

Anahtar Kelimeler
Turkish teaching, Teaching Turkish to foreigners, Problems